صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A Critical Inquiry

BY

RICHARD FREDERICK LITTLEDALE,
LL.D., D.C.L.

"Nos ergo, qui sumus vocamurque Christiani, non in Petrum
credimus, sed in Quem credidit Petrus."

S. AUGUSTINUS, De Civitate Dei, xviii. 54.

UNIVERSE. 7

OF

ALIFORN

Published under the Direction of the Tract Committee.

LONDON:

SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE,
NORTHUMBERLAND AVENUE, CHARING CROSS, W.C.

43, QUEEN VICTORIA STREET, E.C.
BRIGHTON: 135, NORTH STREET.

NEW YORK: E. & J. B. YOUNG & Co.

1889,

192

BX1801 15

oca

ΤΟ

WILLIAM STUBBS, D.D.

LORD BISHOP OF OXFORD,

HISTORIAN OF THE ENGLISH CONSTITUTION,

THIS STUDY IN THE CONSTITUTIONAL HISTORY OF THE CHURCH

IS, WITH HIS PERMISSION,

INSCRIBED.

164811

PREFACE.

THE Scope and method of this treatise (itself a corrected reissue of a series of articles which appeared in the Church Quarterly Review in 1878-1884) differ from those of other works bearing on the Roman Catholic controversy, in that it does not touch the theological side of the matters in debate, save incidentally and subordinately; and is solely occupied with the legal aspect of the claim laid by the Papacy to sovereign authority over the Church Universal.

For this claim is much more than a mere speculative theory, or even than a dogmatic principle; it is a legal maxim of the widest range and the most detailed application, directly affecting every matter and every act within the spiritual domain, whether belonging to the sphere of faith or to that of discipline. The questions of the authority of Creeds and Councils, of the competence of all ecclesiastical officers, of the valid administration of Sacraments, of the legitimacy of forms of devotion, of the terms of communion requisite to Church membership, and all cognate ones, are inextricably bound up with this single proposition, which is thus of supreme legal importance.

That being so, and the "Privilege of Peter" being alleged as conveying no mere honorary Primacy, but as concentrating the whole government and jurisdiction over

« السابقةمتابعة »